Husordensreglement

HUSORDENSREGLEMENT AF 7.juli 2022

Henvendelse vedr. lejemålet skal ske til kontoret mandag-torsdag kl. 10-12 tlf.: 86 19 07 00.

Vicevært: Se informationstavlen i opgang og vaskehus.

Affaldshåndtering: Intet affald må anbringes andre steder end i de opstillede affaldsbeholdere eller containere. Affald som ikke fjernes med dagrenovation uden ekstra betaling, skal lejer fjerne for egen regning. Effekter, der på trods af 3 skriftlige henstillinger til lejer ikke er fjernet, vil uden yderligere varsel blive fjernet uden ansvar.

Altaner: Tørring af tøj må ikke finde sted fra vinduer eller på altaner. På sidst nævnte tillades dog anvendelse af lavt tørrestativ.

Fodring af små fugle må kun ske med vildfugle-blanding og mejsekugler.

Kælder/ Pulterrum: Fællesarealerne skal til enhver tid være ryddede. Bohave skal opbevares i pulterrummene. Effekter uden for pulterrummene vil blive fjernet uden ansvar for udlejer.

Trapperne vaskes i henhold til gældende ordning. Trapperne må ikke bruges til opbevaring af effekter, som cykler, barnevogne, sko og lignende.

Trapperne skal til enhver tid være ryddede, da de er flugtveje i tilfælde af brand. Effekter vil blive fjernet fra trapperne uden varsel og uden ansvar for udlejer.

Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange.

Parkering: Biler må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørsel for anden færdsel og parkeringen skal foregå indenfor de afmærkede parkeringsbåse.

Vandhaner og lignende: Reparation og udskiftning af pakninger samt mere omfattende rensninger af afløb skal foretages af ejendommens VVS-installatør via viceværten. I tilfælde af skader som kræver omgående udbedring, kan lejerne rekvirere ejendommens VVS-installatør. For betaling gælder lejekontraktens og lejelovens regler.

Lydstyrken fra musikanlæg eller instrumenter må aldrig være så kraftig, at den er til gene for de øvrige beboere. Ligeledes bør der vises hensyn til andre beboere ved brug af mobiltelefon på altaner.

Vaskemaskiner og andre hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Endvidere må disse ikke benyttes i tidsrummet kl. 21 – 07.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted før kl. 08 og efter kl. 20.

Grilning må ikke være til gene for andre beboere. Alt skal foregå i henhold til brandvæsenets vejledning https://www.ostbv.dk/gode-raad/gode-sommerraad/grill/

Da flere og flere lejligheder med altaner bliver røgfri gennem nye kontrakter, henstilles det, at rygning på altaner sker uden gene for andre beboere.

Hunde føres i snor overalt.

Hundeekskrementer pakkes forsvarligt ind og bortskaffes på behørig vis.