Vedtægter

VEDTÆGTER for RØMERHAVENS BEBOERFORENING
vedtaget på beboermøde den 3. december 1992.

1. Foreningens navn er Rømerhavens beboerforening.

2.1. Foreningen ledes af 3 beboerrepræsentanter.
2.2. For beboerrepræsentationens virke gælder bekendtgørelse om beboerrepræsentation.
3.1. Der nedsættes et aktivitetsudvalg på indtil 5 beboere.
3.2. Aktivitetsudvalgets opgave er at arrangere beboerfester, udflugter og andre aktiviteter.
3.3. Udgifter til aktivitetsudvalgets arrangementer aftales med beboerrepræsentationen, som afholder udgifterne.

4. Enhver lejer/beboer i Rømerhaven er medlem af beboerforeningen.

5. Ændring af vedtægter kan ske på beboermødet ved almindelig stemmeflerhed. Forslag til ændringer skal være beboerrepræsentationen i hænde senest 5 dage før beboermødet.

BEKENDTGØRELSE OM BEBOERREPRÆSENTATION

I medfør af § 64, stk. 8, i lov om leje, jfv. lovbekendtgørelse nr. 375 af 11. juli 1984, som ændret ved lov nr. 618 af 19. december 1984 og lov nr. 300 af 4. juni 1986, fastsættes herved følgende bestemmelser for afholdelse af beboermøde og valg af beboerrepræsentanter samt om afholdelse af udgifter i forbindelse med beboerrepræsentation.

§ 1. Lejerne kan etablere beboerrepræsentation i:
a) en ejendom, der består af mindst 6 beboelseslejligheder;
b) en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder, når udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen.
c) en ejendom, der ejes af en andelsboligforening, hvis mindst 6 beboelseslejligheder
ikke bebos af andelshavere.
Stk. 2. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt son en samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, kan der oprettes beboerrepræsentation, når ejendommene i alt har mindst 13 beboelseslejligheder. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. I sådanne tilfælde skal beboerrepræsentationen omfatte samtlige ejendomme.
Stk. 3. I ejendomme med mindre end 6 og mere end 2 udlejede beboelseslejligheder har et flertal af lejerne samme beføjelser, som beboerrepræsentationen i andre ejendomme. Lejerne skal vælge en talsmand til at repræsentere lejerne over for udlejeren. Reglerne i §§ 2-9 finder tilsvarende anvendelse.

§ 2. Enhver beboer eller en lejerforening, som har et eller flere medlemmer blandt beboerne, kan indkalde til beboermøde for at vælge beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag på passende sted eller brev til samtlige lejere i ejendommen, herunder også til andre lejere end lejere af beboelseslejligheder. Samtidig indkaldes udlejeren skriftligt.
Stk. 3. Adgang til beboermødet har beboerne i ejendommen, fuldmægtige for lejerne, erhvervslejere, repræsentanter for udlejeren og – såfremt en lejer ønsker det – repræsentanter for en lejerforening, hvoraf pågældende er medlem.

§ 3. Beboermødet kan oprette beboerrepræsentation og vælge beboerrepræsentanter, når mindst 50% af de fremmødte lejere af beboelseslejligheder giver tilslutning hertil.
Stk. 2. Lejerne skal møde personligt el1er lade sig repræsentere af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt.
Stk. 3. Er der ikke 5O% af samtlige beboelseslejere tilstede ved beboermødet, skal beslutning om at oprette beboerrepræsentation efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt lejerne af beboelseslejlighederne.
Stk. 4. Beboerrepræsentation er herefter oprettet, såfremt flertallet af de ved urafstemningen afgivne stemmer går ind derfor.
Stk. 5. Urafstemningen er skriftlig. Hvert enkelt beboelseslejemål har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved beslutning om at ophæve beboerrepræsentationen.

§ 4. Beboermødet vælger selv sin dirigent.
Stk. 2. Beboermødet foretager valg af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse. Der skal væ1ges 3 beboerrepræsentanter. I ejendomme med mindre end 13 beboelseslejligheder
skal der vælges 1 beboerrepræsentant. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valgbar som beboerrepræsentant er enhver, der bor i en udlejet beboelseslejlighed i ejendommen, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten.

§ 5. Når beboerrepræsentanterne er valgt, påhviler det dem at meddele udlejeren resultatet af valget ned angivelse af, til hvem udlejeren med frigørende virkning kan eller skal henvende sig angående spørgsmål, som kan el1er skal forelægges for beboerrepræsentanterne.
Stk. 2. Beboerrepræsentanterne kan beslutte at søge bistand i en lejerforening.
Udlejeren kan ikke modsætte sig, at lejerforeningen som bistand for beboerrepræsentanter deltager med 1 repræsentant ved forhandlinger om ejendommens forhold.
Stk. 3. Hvervet som beboerrepræsentant bortfalder ved den valgte persons fraflytning.

§ 6. De valgte beboerrepræsentanter skal inden 2 måneder efter oprettelsen af beboerrepræsentationen afholde beboermøde i ejendommen.
Stk. 2. På beboermødet skal der træffes beslutning om, at et beløb på indtil 150 kr. årligt pr. beboelseslejemål skal opkræves til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen.
Stk. 3. Beboerrepræsentanterne skal give meddelelse til udlejeren om beløbets størrelse. Udlejeren opkræver beløbet kvartalsvis hos beboelseslejerne og udbetaler det til beboerrepræsentanterne.

§ 7. De valgte beboerepræsentanter skal i hvert kalenderår inden 1. april afholde beboermøde i ejendommen. Dagsordenen for beboermødet skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2. Valg af beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Reglerne i § 2, stk. 2-3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Beboermøde afholdes endvidere, når beboerrepræsentanterne finder anledning dertil, eller når mindst 1/4 af lejerne begærer dette, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom.
Stk. 2. Reglerne i §2, stk. 2-3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de mødende lejere. Hver beboelseslejlighed har 1 stemme. Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt.
Stk. 2. Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jfv. lejelovens § 67, kræves, at et flertal af samtlige beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor.
Såfremt forslaget uden at være vedtaget. efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte beboelseslejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages ned halvdelen af de afgivne stemmer.
Stk. 3. I ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, og i ejendomme, der ejes af andelsboligforeninger, skal samtlige beboere indkaldes til det beboermøde, der træffer afgørelse om husorden.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

1986-07-01-B.449
§ 6. Ændret 18/10 1989 ved 1989-10-02-B.642