Referat fra Beboermøde den 26.3.2018

Deltagere: 23 personer og 3 beboerrepræsentanter.
1. Valg af dirigent: Jørgen Friis Petersen, referent: Britha Nielsen

2. Beretning:
Endnu et år er gået i Rømerhaven. Fra beboermødet i 2017 havde vi flere spørgsmål til Henning Poulsen, fliser ved indgangsdørene blev efterset i foråret og der blev repareret nogle steder, i nr. 22 blev der, på en beboers opfordring, lagt fliser i stedet for den asfaltering der var planlagt, resultatet blev fint, så det er nok den måde de opgange med store indgangspartier vil blive løst, efterhånden som de bliver så ringe at beboerne kan komme til skade, vi vil foreslå at de tager nr. 24, som også er ved at gå i opløsning. Planerne for lejligheder i kælderen i nr. 6 og 8 er udsat indtil videre. Rotteplagen er vi forhåbentlig blevet kvit, i hvert fald er rørene repareret i hjørnet ved nr. 2, der er også monteret noget som gør, at rotterne ikke kan komme ind i røret, vi håber at det har hjulpet. Der blev klaget over muren på græsplænen mellem nr. 2 og nr. 4, den vil blive efterset iflg. udlejeren, men vi har ikke fået andet svar.
Prisen i vaskeriet er steget i 2017, det er en stor stigning, men iflg. Aarhus Lejerforening kan vi ikke gøre så meget ved det, der er heller ingen varsel ved sådan en forhøjelse. Det forlyder at man ikke kan vaske en kogevask for 25 kr., der er nok ikke så mange der vasker kogevask, men hvis der er nogen som har den oplevelse, hører vi gerne fra jer, for det må være muligt at udføre en vask for 25 kr.
Vi vil gerne opfordre beboerne til ikke at anvende restaffaldscontaineren til alt muligt storskrald, vi ser det næsten hver gang vi åbner lågerne, der er mulighed for at få afhentet storskrald, husk også at plastikposer ikke må komme i spanden til hård plastik, metal og glas.
Der er gang i ny belysning i Rømerhaven, det glæder vi os til at se, der er også gang i at fuldføre den automatiske belysning i opgangene.
Vi vil igen i år, på flere opfordringer forsøge at holde sommerkomsammen for beboerne, hold øje med hjemmesiden, denne beretning vil også komme på siden.
Til underretning er Hoffmanns kaffemik nu om tirsdagen kl. 15, der har været godt besøgt i kælderen hen over vinteren, nu venter vi på sol og bedre vejr, så vi kan komme udenfor igen.
Vi ønsker alle det bedste for Rømerhaven, vi vil arbejde for, at det er et godt sted at bo.
3. Regnskabet blev gennemgået.
4. Beretning og regnskab blev godkendt.
5. Kontingent til beboerforeningen: Det månedlige kontingent er uændret kr. 15,00 pr. lejemål.
6. Valg af beboerrepræsentanter:
Erik Barslev nr. 26, 2.tv. tlf. : 86263256
Ove Paulsen nr. 20. 3.tv. tlf.: 26211943
Britha Nielsen nr. 20.3.th. tlf.: 30953109
7. Valg af suppleanter:
Inge Færch nr. 6
Jørgen Friis Petersen nr. 22
8. Valg af bilagskontrollant:
Michael Hegelund
9. Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

10. Eventuelt: Vedr. vaskeriet, en beboer mente at tøjet bliver vejet ved vaskens start, ud fra det bliver vasketiden bestemt. Der var forslag om at få lavet et skilt ved vaskemaskinerne om at man skal huske at rengøre sæbeskåle for sæberester og huske at rense filteret i tørretumbleren efter endt vask. Der blev igen påpeget vigtigheden af ikke at komme storskrald i restaffaldscontaineren.
Der er flere beboere med synshandikap, vi vil spørge Peter om han vil efterse trapper for rødder i trinene ned i haven.
Det er et stort ønske fra beboerne at få gjort hovedrent på opgangene, nogle opgange er ikke ret velholdte. Der er også ønske om at få malet opgangene.
Nedgange til cykelkældre er grimme og slidte og betonen er revnet.

Beboerrepræsentanterne marts 2018